Jogi és adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban részletezett jogi és adatkezelési tájékoztató a Gyimesi Kinga által üzemeltetett http://www.gyimesikinga.hu néven elérhető weboldal igénybevételére és az ezzel kapcsolatos személyes adatok kezelésére valamint a weboldal tartalmával kapcsolatos jogi nyilatkozatokra vonatkozik. Jelen tájékoztatóban érintett (Érintett) az a természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő a weboldal használata és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása céljából kezeli.

Kérem, hogy a Weboldal használata előtt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Adatkezelő adatai

Tulajdonos: Gyimesi Kinga

E-mail cím: gyimesi.kinga@gmail.com

Telefonszám: +36 70 372 3382

A fenti e-mail címen lehetséges kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, aki minden hozzá beérkezett e-mailt az abban szereplő személyes adatokkal együtt a megkeresés tartalma szerint szükséges időtartamig tárolja. Ha az adatkezelés jogalapja változik (például érdeklődésből szerződéses kapcsolat keletkezik) az adatkezelés időtartama ennek megfelelően meghosszabbik.

Felelősség

A Weboldalon megjelenített információk, dokumentumok vagy más írott anyagok kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok általános információkat adnak át és minősülnek szakmai tanácsadásnak.

Szellemi tulajdonjog – a weboldal tartalom használatának feltételei

A Weboldalon közzétett írásos tartalmak Gyimesi Kinga tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alá esnek, azok bármilyen használata előzetes engedélyhez kötött. Más szerzőkre való hivatkozás esetén a szerzőt az adott forrásnál minden esetben feltüntetem.

Adatkezelés, adatvédelem

Személyes adatokat az Adatkezelő az EU általános adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation –GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezel.

Adatkezelő személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötése előtti lépések megtételéhez (kapcsolatfelvétel) szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő akár a kapcsolatfelvétel során, akár egyéb módon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat csak a jogszabályokban kötelezően meghatározott esetekben bocsátja harmadik személyek rendelkezésére, az érintettet tájékoztatása mellett.

A honlapon személyes adatokra vonatkozó kezelése nem történik sem hírlevél, sem regisztráció, sem hozzászólás, sem sütik (cookie-k) és egyéb lehetséges hozzáférési módok formájában. A honlap célja az oldal látogatóinak minél teljesebb körű tájékoztatása az igénybe vett vagy venni kívánt szolgáltatásról.

Adatfeldolgozás

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a weboldal működtetéséhez szükséges tárhelyszolgáltatót valamint e-mailes kapcsolattártáshoz a Gmail szolgáltatását veszi igénybe. A Gmail  használata során személyes adatok harmadik országba kerülne továbbításra (USA) ahol az adatok védelmi szintje nem éri el az EU-ban történő adatkezelés védelmi szintjét. Adatkezelő könyvelővel, jogi szakemberrel működik együtt jogi kötelezettségei teljesítése érdekében.

Tárhelyszolgáltató

Tárhelypark Kft.

1122 Gaál József út 24.

info@tarhelypark.hu

E-mail szolgáltató

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, California, U.S.

Webinformatika

Oswald Júlia

https://www.oswaldjulia.hu

Jogok az adatkezeléshez kapcsolódóan

Tájékoztatáshoz való jog

Érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján biztosít. További információért, kérem vegye fel velem a kapcsolatot e-mailben.

Hozzáférési jog

Kérelmére bármikor a későbbiekben tájékoztatom, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítok-e:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Vállalkozásom a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
g) ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsem a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Kérem, hogy érintettként a személyes adataiban bekövetkezett változást részemre jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést valamint a jogérvényesítést.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére töröljem az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelt;
e) a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Törlési kérelmét Adatkezelő nem tudja teljesíteni, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelésének jogalapja jogos érdek, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.

Jogérvényesítés

Fenti jogokat az gyimesi.kinga@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, illetve előzetes egyeztetést követően személyesen tudja gyakorolni. Kérelmének vizsgálatát és teljesítését az Adatkezelő a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. Az érintett kérelme alapján tett intézkedésekről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatom. Amennyiben érintett kérelmét nem áll módomban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatom a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről értesítenie kell. A panasz megtételére jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu